Vishnu Sahasranama 100- 101 Lecture One Whom Elements Are Afraid of


Anantarupo Anantashreeh Jitamanyur Bhayaapahah |
Chaturashro Gabheeratma Vidisho Vyaadisho Dishah ||100||

Sri Vishnu Sahasranama Sloka 100 ,101 Explained
%d bloggers like this: