Sikh Vishnu Sahasranama by Guru Arjun Singh Sundar Gutka – Maru mahala 5


Concept of Personal God is Universal.

Though philosophers define Reality as Beyond Qualities/Attributes,human mind needs an Icon to cling to,to focus and regulate the Mind.

Vedas,the Scriptural authority of Hindus, declare the Reality,Brahman,as Nirguna, Beyond Attributes,Vedas also mention Personal God’s,like Vishnu,Lakshmi….

The worship of personal God is called Saguna Upasna .

Please read my posts on Nirguna and Saguna.

The need of the individual is so pressing , individual Gods are worshipped through Prayers,called Stuthi,despite intellectual pretensions.

This Stuthi takes many Forms.

Astothra(hundred and eight names),Sahasranama(1008) and Trisathi(300).

There are also other types like Bhujanga,based on ,meters,couplets

..

The prayers are as many as there are as many individuals.

One unique fact is that the Systems like Jainism and Buddhism do not believe in the Existence of personal God,also have Sahasranama addressed to Jina and Buddha.

In this connection,it may be of interest to know that there is a Sahasranama addressed to Vishnu in Sikhism.
Sikh scripture “Sundar Gutka”, by the 5th Guru Arjun Devji.

Sundar Gutka – Maru mahala 5

The following is the English transcription of the Sahasarnam from Sundar Gutka – page 465 to 471.

Achut parbrahma paramesur antarjami

Madhusudan damodar suaami.
Rikhikes govardhandhari murali manohar hari ranga ..1
Mohan madhv krisn murare
Jagadisur hari jiyu asur sanghare
Jagagivan abinasi thakur ghat ghat vasi hai sanga .. 2
Dharanidhar ees narsingh narairang
Dada agre prithmi dharain.
Davan rup kiya tughu karte sabh hi sete hai changa ..3
Stri ramachand jisu rup na rekhia
Banvali chakrapani darasi anupia
Sahas netra murati hai sahasa ik data sabh hai manga ..4
Bhagativachalu anathha nathe
Gopi nathu sagal hai sathe
Basudev niranjan date barani na sakaou bhun anga ..5
Mukand manohar lakhmi narayan
Dropati laja nivari udharan
Kamalakant karahi katuhal anad vinodi nihsanga ..6
Amogh darshan aajuni sambhou
Akaal murati jisu kade nahi khaou
Avinasi avigat agochar sabhu kichu tujh hi hye laga ..7
Sri rang baikunth ke vasi
Machu kachu kurmu agiya autarasi
Kesav chalat karhi nirale keeta lodahi so hoyiga ..8
Nirahari nirveru samayia
Dhari khelu chaturbhuju kahayia
Saaval sundar rup vadavahi benu sudat sabh mohega ..9
Banmala bimukhan kamal nain
Sundar kundal mukut bain
Sankh chakra gada hai dhari mahasarthi satasanga ..10
Peet peetambar tribhavan dharani
Jagannathu gopal mukhi bhani
Saringdhar bhagavan bithula mai ganat na aave sarbanga ..11
Nihkantaku nihkevalu kahiye
Dhanuje jani thali hai mahiye
Mirath lok pyeaal samipat asathir thanu jisu hai abhanga..12
Patit pavan dhuk bhai bhanjanu
Ahankar nivaran hai bhav khandanu
Bhagati tokhit deen krupala gune na kitahi hai bhiga..13
Nirankaru achal adolo
Joti sarupi sabhu jagu moulo
So mile jisu aapi milaye aapahu koye na pavega
Aape gopi aape kana
aape gau charave bana
Aape upavahi aapi khapavahi tughu lepu nahi iku til ranga…15
ek jih gun kavan bakhane
sahas phani sekh antu na jane
Navatan naam jape din rati ek gun nahi prabh kahi sanga..16
Oot gahi jagat pit sarkhayia
Bhai bhaianak jamdut dutar hai mayia
Hohu kripal icha kari rakhaou saadh santan ke sangi sanga..17
Drisatiman hai sagal mithena
Iku maagaou daanu govind sant raina
Mastaki layi param padu paval jis prapati so pavega..18
Jin kaou kripa kari sukh date
Tin sadhu charan lai ridai paraate
Sagal nam nidhanu tin payia anahad savad mani dajangaa..19
Kirtan naam kathe tere jihaba
Sati namu tera para purbala
Kahu nanak bhagat paye saranayi dehu darasu mani rangu laga..20
Teri gati miti tuhe janahi
Tu aape kathahi tai aapi vakhanahi
Nanak dasu dasan ko kariahu hari bhave dasa raakhu sanga .. 21

Reference and citation.

http://www.astrojyoti.com/ssenglish.htm

2 responses to “Sikh Vishnu Sahasranama by Guru Arjun Singh Sundar Gutka – Maru mahala 5”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: