Get Rid Of Negative Energy Amogha Siva Kavacha


There are quite a number 0f Mantras,Slokas,Stotras for warding off the effects of Black Magic and Negative Forces.Varaha Kavacha, Sri Mantra Rajapadam are quite powerful.There are also Mantras in Soundraya Lahari which would provide relief.

I have come across A Siva Mantra ,called Amogha Siva Kavacham , addressed to Shiva. This mantra is to be recited once a day, preferably in the morning, for forty five days.Begin on a Shukla Paksha( Waxing of the Moon) Chaturthi, Panchami,Shasti or Sapthami.

This Mantra Contains Vashatkaara, which is personification of Vishnu.

‘Viswam Vishum Vashat Karo..Vishnu Sahasranama

|| R^iShyaadinyaasaH ||

AUM brahmaR^iShaye namaH shirasi .
anuShTup Chandase namaH\, mukhe .
shrIsadaashivarudradevataaya namaH hR^idi .
hrIM shaktaye namaH paadayoH .
vaM kIlakaaya namaH naabhau.
shrI hrIM klImiti bIjaaya namaH guhye.
viniyogaaya namaH\, sarvaa~Nge .

|| atha karanyaasaH ||

AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM hrIM raaM
sarvashaktidhaanme iishaanaatmane a~NguShThaabhyaaM namaH .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhaame tatpuruShaatmane tarjanIbhyaaM svaahaa.
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM maM rUM
anaadishaktidhaanme aghoraatmane madhyamaabhyaaM vaShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhaanme vaamadevaatmane anaabhikaabhyaaM hum .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM vaa rauM
aluptashaktidhaanme sadyojaataatmane kaniShThakaabhyaaM vauShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM yaM raH
anaadishaktidhaanme sarvaatmane karatalakarapR^iShThaabhyaaM phaT .

.. hR^idayaadya~NganyaasaH ..

AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM hrIM raaM
sarvashaktidhaanme iishaanaatmane hR^idayaaya namaH .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhaanme tatpuruShaatmane shirase svaahaa .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM maM rUM
anaadishaktidhaanme aghoraatmane shikhaaya vaShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhaanme vaamadevaatmane kavachaaya hum .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM vaaM rauM
aluptashaktidhaanme sadyojaataatmane netratrayaaya vauShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM yaM raH
anaadishaktidhaanme sarvaatmane astraaya phaT .

atha dhyaanam

vajradaMShTraM trinayanaM kaalakaNThamariMdamam .
sahasrakaramapyugraM vande shambhumumaapatim .

|| kavacha||

namaskR^itya mahaadeva.n vishvavyaapinamIshvaram .
vaxye shivamaya.n varma sarvaraxaakara.n nR^iNaam .. 1..

shucau deshe samaasIno yathaavatkalpitaasanaH .
jitendriyo jitapraaNashchintayecChivamavyam .. 2..

hatpuNDarIkaantarasa.nniviShTa.n svatejasaa vyaaptanabho.avakaasham .
atIndriya.n sUxmamanantamaadya.n dhyaayet paraanandamaya.n mahesham .. 3..

dhyaanaavadhUtaakhilakarmabandhashcira.n chidaandanimagnachetaaH .
ShaDaxaranyaasasamaahitaatmaa shaivena kuryaat kavachena raxaam .. 4..

maa.n paatu devo.akhiladevataatmaa sa.nsaarakUpe patita.n gabhIre .
tannaama divya.n varamantramUla.n dhunotu me sarvamagha.n hR^idistham .. 5..

sarvatra maa.n raxatu vishvamUrtirjyotirmyaanandaghanashchidaatmaa .
aNoraNIyaanurushaktirekaH sa iishvaraH paatu bhayaadasheShaat .. 6..

yo bhUsvarUpeNa bibharti vishva.n paayaat sa bhUmergirisho.aShTamUrtiH .
yo.apaa.n svarUpeNa nR^iNaa.n karoti sa.njIvana.n so.avatu maa.n jalebhyaH .. 7..

kalpaavasaane bhuvanaani dagdhvaa sarvaaNi yo nR^ityati bhUrilIlaH .
sa kaalarudro.avatu maa.n davaagnervaatyaadibhIterakhilaachcha taapaat .. 8..

pradIptavidyutkanakaavabhaaso vidyaavaraabhItikuThaarapaaNiH .
chaturmukhastatpuruShastrinetraH praachyaa.n sthita.n raxatu maamajastram .. 9..

kuThaaravedaa~NkushapaashashUlakapaalaDhakkaaxaguNaan dadhaanaH .
chaturmukho nIlaruchistrinetraH paayaadaghoro dishi daxiNasyaam .. 10..

kude.nndusha~NkhasphaTikaavabhaaso vedaaxamaalaavaradaabhayaa~NkaH .
tryaxashcaturvaktra uruprabhaavaH sadyo.adhijaato.avatu maa.n pratIchaam .. 11..

varaaxamaalaabhayaTa~NkahastaH sarojaki~njalkasamaanavarNaH .
trilochanashcaaruchaturmukho maa.n paayaadudicyaa.n dishi vaamadevaH .. 12..

vedaabhayeShTaa~NkushapaashaTa~Nka kapaalaDhakkaaxashUlapaaNiH .
sitadyutiH pa~ncamukho.avataanmaa mIshaana uurdhva.n paramaprakaashaH .. 13..

mUrdhdaanamavyaanmama cha.ndramaulirbhaala.n mamaavyaadatha bhaalanetraH .
netre mamaavyaad bhaganetrahaarI naasaa.n sadaa raxatua vishvanaathaH .. 14..

paayaachChutI me shrutigItakIrtiH kapolamavyaat satata.n kapaalI .
vaktra.n sadaa raxatu pa~nchavaktro jihvaa.n sadaa raxatu vedajivhaH .. 15..

kaNTha.n girIsho.avatu nIlakaNThaH paNidvaya.n paatu pinaakapaaNiH .
dormUlamavyaanmama dharmabaahurvaxaHsthala.n daxamakhaantako.avyaat .. 16..

mamodara.n paatu girIndradhanvaa madhya.n mamaavyaanmadanaantakaarI.
herambataato mama paatu naabhi.n paayaat kaTI dhUrjaTirIshvaro me .. 17..

uurudvaya.n paatu kuberamitro jaanudvaya.n me jagadIshvaro.avyaat .
ja~Nghaayuga.n pu~Ngavaketuravyaat paadau mamaavyaat suravandyapaadaH .. 18..

maheshvaraH paatu dinaadiyaame maa.n madhyayaame.avatu vaamadevaH .
triyambakaH paatu tR^itIyayaame vR^iShadhvajaH paatu dinaantyayaame .. 19..

paayaannishaadau shashishekharo maa.n ga~Ngaadharo raxatu maa.n nishIthe .
gaurIpatiH paatu nishaava.nsaane mR^ityu~njayo raxatu sarvakaalam .. 20..

antaHsthita.n raxatu sha~Nkaro maa.n sthaaNuH sadaa paatu bahiHsthita.n maam .
tadantare paatu patiH pashUnaa.n sadaashivo raxatu maa.n samantaat .. 21..

tiShThantamavyaabhduvakaikanaathaH paayaat vrajanta.n pramathadhinaathaH .
vedaantavedyo.avatu maa.n niShaNNa.n maamavyayaH paatu shivaH shayaanam .. 22..

maargeShu maa.n raxatu nIlakaNThaH shailaadidurgeShu puratrayaariH .
araNyavaasaadimahaapravaase paayaanmR^igavyaadha udaarashaktiH .. 23..

kalpaantakaaTopapaTuprakopaH sphuTaaTTahaasochchalitaaNDakoshaH .
ghoraarisenaarNavadurnivaara mahaabhayaad raxatu vIrabhadraH .. 24..

pattyashvamaata~NgaghaTaavarUtha sahasralaxaayutakoTibhIShaNam .
axauhiNInaa.n shatamaatataayinaa.n ChindyaanmR^iDo ghorakuThaaradhaarayaa .. 25..

nihantu dasyUn pralayaanalaarchirjvalat trishUla.n tripuraantakasya .
shaardUlasi.nharxavR^ikaadihi.nstraan sa.ntraasayatvIshadhanuH pinaakam .. 26..

duHsvapnadushshakunadurgatidaurmanasya
durbhixadurvyasanadussahaduryashaa.nsi .
utpaatataapaviShabhItimasad grahaartivyaadhI.nshca
naashayatu me jagataamadhIshaH .. 27..

AUM namo bhagavate sadaashivaaya sakalatattvaatmakaaya
sakalatatvavihaaraaya sakalalokaikakatre sakalalokaikabhatre
sakalalokakaikahatre sakalalokakaikagurave sakalalokaikasaaxiNe
sakalanigamaguhyaaya sakalavarapradaaya sakaladuritaarttibha~njanaaya
sakalajagadabhaya.nkaaraaya sakalalokaikasha~Nkaraaya
shashaa~Nkashekharaaya shaashvata nijaabhaasaaya nirguNaaya
nirupamaaya nIrUpaaya niraabhaasaaya niraamaaya niShprapa~njaaya
niShkala~Nkaaya nirdvandvaaya nissa~Ngaaya nirmalaaya nirgamaaya
nityarUpavibhavaaya nirupamavibhavaaya niraadhaaraaya
nityashudhdaparipUrNasaccidaanandaadvayaaya
paramashaantaprakaashatejorupaaya jaya jaya mahaarudra mahaaraudra
bhadraavataara duHkhadaavadaaraNa mahaabhairava kaalabhairava
kalpaantabhairava kapaalamaalaadhara
khaTvaa~Ngakha~Ngacharmapaashaa~NkushaDamarushUlachaapabaaNagadaashaktibhindipaala
tomaramusalamudgarapaTTishaparashuparighabhushuNDIshtaghnIchakra
aadia ayudha bhIShaNakara sahasramukha da.nShTraakaraala
vikaTaaTTahaasavisphaaritabrahmaaNDamaNDalanaagendrakuNDala
naagendrahaara naagendravalaya naagendracharmadhara mR^ityu~njaya
tryambaka tripuraantaka virUpaaxa vishveshvara vishvarupa
vR^iShabhavaahana viShabhUShaNa vishvatomukha sarvato raxa raxa maa.n
jvala jvala mahaamR^ityubhayamapamR^ityubhaya.n naashaya naashaya
viShasarpabhaya.n shamaya shamaya chorabhaya.n maaraya maaraya mama
shatrUnuccaaTayoccaaTaya shUlena vidaaraaya vidaaraaya kha~Ngena
Chindhi Chindhi khaTvaa~Ngena vipothaya vipothaya musalena niShpeShaya
niShpeShaya baaNai sa.ntaaDaya sa.ntaaDaya raxaa.nsi bhIShaya bhIShaya
bhUtaani vidraavaya vidraavaya
kUShmaaNDavetaalamaarIgaNabrahmaraaxasaan sa.ntraasaya sa.ntraasaya
maamabhaya.n kuru kuru vitrasta.n maamaashvaasayaashvaasaya
narakabhayaanmaamudhdaaraayodhdaaraya sa.njIvaya sa.njIvaya xuttR^iDbhyaa.n
maamaapyaayayaapyaayaya duHkhaatura.n maamaanandayaanandaya
shvakavachena maamaachChaadayaachChaadaya tryambaka sadaashiva
namaste namaste namaste .

iti shrIskaande mahaapuraaNe ekaashItisaahasrayaa.n tR^itIye
brahmottarakhaNDe amoghashivakavacha.n sampUrNam .

|| ருஷ்யாதிந்யாஸ: ||

ஓம் ப்ரஹ்மருஷயே நம: ஷிரஸி .
அனுஷ்டுப் சந்தஸே நம:\, முகே .
ஸ்ரீஸதாஷிவருத்ரதேவதாய நம: ஹ்ருதி .
ஹ்ரீம் ஷக்தயே நம: பாதயோ: .
வம் கீலகாய நம: நாபௌ.
ஸ்ரீ ஹ்ரீம் க்லீமிதி பீஜாய நம: குஹ்யே.
விநியோகாய நம:\, ஸர்வாங்கே .

|| அத கரந்யாஸ: ||
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் ஹ்ரீம் ராம்
ஸர்வஷக்திதாந்மே ஈஷானாத்மனே அங்குஷ்டாப்யாம் நம: .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் நம் ரீம்
நித்யத்ருப்திதாமே தத்புருஷாத்மனே தர்ஜநீப்யாம் ஸ்வாஹா.
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் மம் ரூம்
அநாதிஷக்திதான்மே அகோராத்மனே மத்யமாப்யாம் வஷட் .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் ஷிம் ரைம்
ஸ்வதந்த்ரஷக்திதாந்மே வாமதேவாத்மனே அநாபிகாப்யாம் ஹும் .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் வா ரௌம்
அலுப்தஷக்திதாந்மே ஸத்யோஜாதாத்மனே கனிஷ்டகாப்யாம் வௌஷட் .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் யம் ர:
அநாதிஷக்திதாந்மே ஸர்வாத்மனே கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் பட் .

.. ஹ்ருதயாத்யங்கந்யாஸ: ..
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் ஹ்ரீம் ராம்
ஸர்வஷக்திதாந்மே ஈஷாநாத்மனே ஹ்ருதயாய நம: .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் நம் ரீம்
நித்யத்ருப்திதாந்மே தத்புருஷாத்மனே ஷிரஸே ஸ்வாஹா .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் மம் ரூம்
அநாதிஷக்திதாந்மே அகோராத்மனே ஷிகாய வஷட் .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் ஷிம் ரைம்
ஸ்வதந்த்ரஷக்திதாந்மே வாமதேவாத்மனே கவசாய ஹும் .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் வாம் ரௌம்
அலுப்தஷக்திதாந்மே ஸத்யோஜாதாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .
ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமலினே ஓம் யம் ர:
அநாதிஷக்திதாந்மே ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராய பட் .

அத த்யானம்
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரம் த்ரிநயனம் காலகண்டமரிம்தமம் .
ஸஹஸ்ரகரமப்யுக்ரம் வந்தே ஷம்புமுமாபதிம் .

|| கவச||

நமஸ்க்ருத்ய மஹாதேவம் விஷ்வவ்யாபினமீஷ்வரம் .
வயே ஷிவமயம் வர்ம ஸர்வரஆகரம் ந்ருணாம் .. ௧..

ஷுசௌ தேஷே ஸமாஸீனோ யதாவத்கல்பிதாஸன: .
ஜிதேன்த்ரியோ ஜிதப்ராணஷ்சிந்தயேச்சிவமவ்யம் .. ௨..

ஹத்புண்டரீகாந்தரஸம்நிவிஷ்டம் ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்தனபோஅவகாஷம் .
அதீந்த்ரியம் ஸூமமனந்தமாத்யம் த்யாயேத் பரானந்தமயம் மஹேஷம் .. ௩..

த்யானாவதூதாகிலகர்மபந்தஷ்சிரம் சிதாந்தனிமக்னசேதா: .
ஷடஅரந்யாஸஸமாஹிதாத்மா ஷைவேன குர்யாத் கவசேன ரஆம் .. ௪..

மாம் பாது தேவோஅகிலதேவதாத்மா ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் கபீரே .
தந்னாம திவ்யம் வரமந்த்ரமூலம் துனோது மே ஸர்வமகம் ஹ்ருதிஸ்தம் .. ௫..

ஸர்வத்ர மாம் ரஅது விஷ்வமூர்திர்ஜ்யோதிர்ம்யானந்தகனஷ்சிதாத்மா .
அணோரணீயானுருஷக்திரேக: ஸ ஈஷ்வர: பாது பயாதஷேஷாத் .. ௬..

யோ பூஸ்வரூபேண பிபர்தி விஷ்வம் பாயாத் ஸ பூமேர்கிரிஷோஅஷ்டமூர்தி: .
யோஅபாம் ஸ்வரூபேண ந்ருணாம் கரோதி ஸம்ஜீவனம் ஸோஅவது மாம் ஜலேப்ய: .. ௭..

கல்பாவஸானே புவனாநி தக்த்வா ஸர்வாணி யோ ந்ருத்யதி பூரிலீல: .
ஸ காலருத்ரோஅவது மாம் தவாக்னேர்வாத்யாதிபீதேரகிலாச்ச தாபாத் .. ௮..

ப்ரதீப்தவித்யுத்கனகாவபாஸோ வித்யாவராபீதிகுடாரபாணி: .
சதுர்முகஸ்தத்புருஷஸ்த்ரினேத்ர: ப்ராச்யாம் ஸ்திதம் ரஅது மாமஜஸ்த்ரம் .. ௯..

குடாரவேதாங்குஷபாஷஷூலகபாலடக்காஅகுணாந் ததான: .
சதுர்முகோ நீலருசிஸ்த்ரிநேத்ர: பாயாதகோரோ திஷி தஇணஸ்யாம் .. ௧0..

குதேம்ந்துஷங்கஸ்படிகாவபாஸோ வேதாஅமாலாவரதாபயாங்க: .
த்ர்யஅஷ்சதுர்வக்த்ர உருப்ரபாவ: ஸத்யோஅதிஜாதோஅவது மாம் ப்ரதீசாம் .. ௧௧..

வராஅமாலாபயடங்கஹஸ்த: ஸரோஜகிந்ஜல்கஸமானவர்ண: .
த்ரிலோசனஷ்சாருசதுர்முகோ மாம் பாயாதுதிச்யாம் திஷி வாமதேவ: .. ௧௨..
வேதாபயேஷ்டாங்குஷபாஷடங்க கபாலடக்காஅஷூலபாணி: .

ஸிதத்யுதி: பஞ்சமுகோஅவதாந்மா மீஷான ஊர்த்வம் பரமப்ரகாஷ: .. ௧௩..

மூர்த்தானமவ்யாந்மம சம்த்ரமௌலிர்பாலம் மமாவ்யாதத பாலநேத்ர: .
நேத்ரே மமாவ்யாத் பகநேத்ரஹாரீ நாஸாம் ஸதா ரஅதுஅ விஷ்வநாத: .. ௧௪..

பாயாச்சுதீ மே ஷ்ருதிகீதகீர்தி: கபோலமவ்யாத் ஸததம் கபாலீ .
வக்த்ரம் ஸதா ரஅது பஞ்சவக்த்ரோ ஜிஹ்வாம் ஸதா ரஅது வேதஜிவ்ஹ: .. ௧௫..

கண்டம் கிரீஷோஅவது நீலகண்ட: பணித்வயம் பாது பிநாகபாணி: .
தோர்மூலமவ்யாந்மம தர்மபாஹுர்வஅ:ஸ்தலம் தஅமகாந்தகோஅவ்யாத் .. ௧௬..

மமோதரம் பாது கிரீந்த்ரதந்வா மத்யம் மமாவ்யாந்மதநாந்தகாரீ.
ஹேரம்பதாதோ மம பாது நாபிம் பாயாத் கடீ தூர்ஜடிரீஷ்வரோ மே .. ௧௭..

ஊருத்வயம் பாது குபேரமித்ரோ ஜாநுத்வயம் மே ஜகதீஷ்வரோஅவ்யாத் .
ஜங்காயுகம் புங்கவகேதுரவ்யாத் பாதௌ மமாவ்யாத் ஸுரவந்த்யபாத: .. ௧௮..

மஹேஷ்வர: பாது திநாதியாமே மாம் மத்யயாமேஅவது வாமதேவ: .
த்ரியம்பக: பாது த்ருதீயயாமே வ்ருஷத்வஜ: பாது திநாந்த்யயாமே .. ௧௯..

பாயாந்நிஷாதௌ ஷஷிஷேகரோ மாம் கங்காதரோ ரஅது மாம் நிஷீதே .
கௌரீபதி: பாது நிஷாவம்ஸானே ம்ருத்யுஞ்ஜயோ ரஅது ஸர்வகாலம் .. ௨0..

அந்த:ஸ்திதம் ரஅது ஷங்கரோ மாம் ஸ்தாணு: ஸதா பாது பஹி:ஸ்திதம் மாம் .
ததந்தரே பாது பதி: பஷூனாம் ஸதாஷிவோ ரஅது மாம் ஸமன்தாத் .. ௨௧..

திஷ்டந்தமவ்யாப்துவகைகநாத: பாயாத் வ்ரஜந்தம் ப்ரமததிநாத: .
வேதாந்தவேத்யோஅவது மாம் நிஷண்ணம் மாமவ்யய: பாது ஷிவ: ஷயாநம் .. ௨௨..

மார்கேஷு மாம் ரஅது நீலகண்ட: ஷைலாதிதுர்கேஷு புரத்ரயாரி: .
அரண்யவாஸாதிமஹாப்ரவாஸே பாயாந்ம்ருகவ்யாத உதாரஷக்தி: .. ௨௩..

கல்பாந்தகாடோபபடுப்ரகோப: ஸ்புடாட்டஹாஸோச்சலிதாண்டகோஷ: .
கோராரிஸேனார்ணவதுர்நிவார மஹாபயாத் ரஅது வீரபத்ர: .. ௨௪..

பத்த்யஷ்வமாதங்ககடாவரூத ஸஹஸ்ரலஆயுதகோடிபீஷணம் .
அஔஹிணீனாம் ஷதமாததாயினாம் சிந்த்யாந்ம்ருடோ கோரகுடாரதாரயா .. ௨௫..

நிஹந்து தஸ்யூன் ப்ரலயானலார்சிர்ஜ்வலத் த்ரிஷூலம் த்ரிபுராந்தகஸ்ய .
ஷார்தூலஸிம்ஹறவ்ருகாதிஹிம்ஸ்த்ரான் ஸம்த்ராஸயத்வீஷதனு: பினாகம் .. ௨௬..

து:ஸ்வப்நதுஷ்ஷகுனதுர்கதிதௌர்மனஸ்ய துர்பிஅதுர்வ்யஸநதுஸ்ஸஹதுர்யஷாம்ஸி .
உத்பாததாபவிஷபீதிமஸத் க்ரஹார்திவ்யாதீம்ஷ்ச நாஷயது மே ஜகதாமதீஷ: .. ௨௭..

ஓம் நமோ பகவதே ஸதாஷிவாய ஸகலதத்த்வாத்மகாய
ஸகலதத்வவிஹாராய ஸகலலோகைககத்ரே ஸகலலோகைகபத்ரே
ஸகலலோககைகஹத்ரே ஸகலலோககைககுரவே ஸகலலோகைகஸாஇணே
ஸகலநிகமகுஹ்யாய ஸகலவரப்ரதாய ஸகலதுரிதார்த்திபஞ்ஜநாய
ஸகலஜகதபயம்காராய ஸகலலோகைகஷங்கராய
ஷஷாங்கஷேகராய ஷாஷ்வத நிஜாபாஸாய நிர்குணாய
நிருபமாய நீரூபாய நிராபாஸாய நிராமாய நிஷ்ப்ரபஞ்ஜாய
நிஷ்கலங்காய நிர்த்வந்த்வாய நிஸ்ஸங்காய நிர்மலாய நிர்கமாய
நித்யரூபவிபவாய நிருபமவிபவாய நிராதாராய
நித்யஷுத்தபரிபூர்ணஸச்சிதானந்தாத்வயாய
பரமஷாந்தப்ரகாஷதேஜோருபாய ஜய ஜய மஹாருத்ர மஹாரௌத்ர
பத்ராவதார து:கதாவதாரண மஹாபைரவ காலபைரவ
கல்பாந்தபைரவ கபாலமாலாதர
கட்வாங்ககங்கசர்மபாஷாங்குஷடமருஷூலசாபபாணகதாஷக்திபிந்திபால
தோமரமுஸலமுத்கரபட்டிஷபரஷுபரிகபுஷுண்டீஷ்தக்னீசக்ர
ஆதிஅ அயுத பீஷணகர ஸஹஸ்ரமுக தம்ஷ்ட்ராகரால
விகடாட்டஹாஸவிஸ்பாரிதப்ரஹ்மாண்டமண்டலநாகேந்த்ரகுண்டல
நாகேந்த்ரஹார நாகேந்த்ரவலய நாகேந்த்ரசர்மதர ம்ருத்யுஞ்ஜய
த்ர்யம்பக த்ரிபுராந்தக விரூபாஅ விஷ்வேஷ்வர விஷ்வருப
வ்ருஷபவாஹன விஷபூஷண விஷ்வதோமுக ஸர்வதோ ரஅ ரஅ மாம்
ஜ்வல ஜ்வல மஹாம்ருத்யுபயமபம்ருத்யுபயம் நாஷய நாஷய
விஷஸர்பபயம் ஷமய ஷமய சோரபயம் மாரய மாரய மம
ஷத்ரூனுச்சாடயோச்சாடய ஷூலேன விதாராய விதாராய கங்கேன
சிந்தி சிந்தி கட்வாங்கேன விபோதய விபோதய முஸலேன நிஷ்பேஷய
நிஷ்பேஷய பாணை ஸம்தாடய ஸம்தாடய ரஆம்ஸி பீஷய பீஷய
பூதாநி வித்ராவய வித்ராவய
கூஷ்மாண்டவேதாலமாரீகணப்ரஹ்மராஅஸாந் ஸம்த்ராஸய ஸம்த்ராஸய
மாமபயம் குரு குரு வித்ரஸ்தம் மாமாஷ்வாஸயாஷ்வாஸய
நரகபயாந்மாமுத்தாராயோத்தாரய ஸம்ஜீவய ஸம்ஜீவய உத்த்ருட்ப்யாம்
மாமாப்யாயயாப்யாயய து:காதுரம் மாமானந்தயானந்தய
ஷ்வகவசேன மாமாச்சாதயாச்சாதய த்ர்யம்பக ஸதாஷிவ
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே .

இதி ஸ்ரீஸ்காந்தே மஹாபுராணே ஏகாஷீதிஸாஹஸ்ரயாம் த்ருதீயே
ப்ரஹ்மோத்தரகண்டே அமோகஷிவகவசம் ஸம்பூர்ணம்.

Source.https://shaivam.org/scripture/English-Script/102/amogha-shivakavacha

Featured Image credit.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=R0SJkXaO&id=0DA1A8994E94BAC93403657369796F1594E5EDF2&thid=OIP.R0SJkXaOi_7UckGXnCe3BAHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn.wallpapersafari.com%2f26%2f36%2fzLcWrR.jpg&exph=768&expw=1024&q=shiva+1080p&simid=608044816865297597&ck=AC58EB10B2B4C493459F7D7E07C405FA&selectedIndex=28&FORM=IRPRST&ajaxhist=0

One response to “Get Rid Of Negative Energy Amogha Siva Kavacha”

  1. Thank you very much

    *Ma Nithya Dahanananda * * Eternally in Bliss, destroying ignorance and causing everyone’s reality*

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: