பூம்புகார் காலம் 11000 ஆண்டுகளுக்கு முன்


இவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், புகார் நகர் சுமார் 11000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பது உறுதி செய்யப் பட்டது.

Sanskrit Tamil Devi’s Letters Synchronised Thirumoolar


These 8 groups are personified as the 8 Little Mothers, worshipped all over India. The 9th group is Lalita Herself. She is beyond language and description. It is little realised ‘that gods and goddesses do not have names, but instead are described

Sanskrit And Tamil Had 51 Letters?Siddha Thirumoolar Thirumandhiram


Tamil, one of the ancient languages has a hoary past. It is ri8ch in Grammar and literature. It is a language that has survived over 10,000 years and is still a very popular language of the world..It is intricately conneted with Sanskrit which is yet another language that is as old as Tamil.These two languages…… Continue reading Sanskrit And Tamil Had 51 Letters?Siddha Thirumoolar Thirumandhiram

Giants Around the World Evidence


Yet we see Ravanas’s Pushpaka Vimana Runway and Foot prints of ancient giant in Sri Lanka.Indian texts speak of these giants and they were described as living in the Patala Loka,Nether world. This, according to Indian Puranic texts ,is the present American Continent, both North and South America.