அமாவாசை தர்ப்பணம் மந்திரம் அர்த்தம் பொழிப்புரை


வசு ,ருத்ர ஆதித்ய ச்வரூபிகளாய் இருக்கும்,எங்களுடைய பித்ரு பிதாமக ப்ரபிதாமகர்களுக்கும் மாத்ரு பிதாமகி பிரபிதமஹிக்களுக்கும்.

பத்னிகளுடன் கூடிய மாதமஹர் ,மாதாவின் பிதாமஹர் ,மாதாவின ப்ரபிதமஹர் ஆகியோருக்கும்,இரண்டு வம்ச பித்ருக்களுக்கும் ,அழிவில்லாத திருப்தி ஏற்படும் பொருட்டு ,அமாவசை புண்ணிய காலத்தில் தில தர்ப்பணம் செய்கிறேன்.

இதன் பின்னர் பொருத்தமான இடத்தில் பெயர் மற்றும் கோத்திரம் சொல்லவும்

The Ninety Six Sraddhas A Year Details.


I posted a couple of articles on Srardha, the Ceremonies to be performed for the Ancestors.

Note that the Manvatantaras and Kali Yuga are accommodated,

The Sraradhas are Ninety Six in Number,Shannavathi’ in a Year.

Lord Govinda is the Ruling deity after Death’ for Apara Karya,

One would find Krishna being offered Srardha the Most in a year.

The List.

Tila Ellu Sesame Seeds Hinduism Vishnu Sat Tila Ekadasi


There was a question in one of he communities of which I am a member on the place of Sesame seeds in Pitru Karma, Oblations to ancestors.

Hindus offer Sesame seeds,Tila in Sanskrit, Ellu in Tamil, along with water while offering their gratitude to their departed relatives.

The question was why we asked to use this in small quantities.

When Lord Brahma created the world, He created Five different varieties of Plants and Sesame was one among these.

This was considered to be very best among Grains, so much so Viswakarma,The Divine Architect, created Tilothma on Brahma’s request out of Tila,Sesame seeds.

In the Hindu epic Mahabharata, Tilottama is described to have been created by the divine architect Vishwakarma, at Brahma’s request, by taking the best quality of everything as the ingredients. She was responsible for bringing about the mutual destruction of the Asuras (demons), Sunda andUpasunda. Even gods like Shiva and Indra are described to be enamoured of Tilottama.

While a legend talks about a pre-birth as an ugly widow, another narrates how she was cursed to be born as a Daitya (demon) princess Usha by sage Durvasa.”

Being the very best only limited quantity is used as a practice,as more quantity is superfluous.