Hinduism

Sivamurtham 2

There are twenty five Murthams of Siva. First five was presented in the earlier article. Here you find the next five, Chandrasekhara,Umamaheswara,Tripura taka,Jalandharadhara and Nataraja.

Chandrasekhara.

Dhyana Slokas of these Five Siva Murthams.

cha.ndra shekharar

abhaya varada hastam.h saumya shR ^ i.ngAra bhAvam.h vipula vadana netram.h chandra biMbA.nga mauLim.h | R ^ ijutanu samapAdasthAnakam.h vidrumApam.h hariNa parashu pANim.h padmapIThoparistham.h ||

umA maheshvarar

dhavaLApa sukhAsana sannihitam.h mR ^ iga DiMbaka Ta.nka varAbhayadam.h | sumukham.h paramutpaladhR ^ ik.h varadam.h umayA sahitam.h praNamAmi bhavam.h ||

naTarAjar

ekAsyantu chaturbhujam.h trinayanam.h vAmetu dhurdhUrakam.h chandram.h patra shikhi prasArita karam.h chordhvam.h padam.h kuJNchitam.h | savye svastika kuNDalam.h damarukam.h ga.ngAbhayepipradam.h vande kIrNajaTam.h naTeshamanisham.h hyapasmAra dehesthitam.h ||

tripurAri

raktApam.h paripUrNa chandravadanam.h kR ^ ishhNam.h mR ^ igam.h kArmukam.h vAme savyakare sharaJNcha tathatam.h Ta.nkaJNcha devyAyutam.h | ga.ngAchandra kalAdharam.h hariviriJNchAdyaissadA sevitam.h hAsairdagdha puratrayam.h tribhuvanAdhIsham.h purArim.h bhaje ||

jalandarAri

raktApam.h ugra gamanam.h trivilochanAbhayam.h Ta.nkAsi kR ^ ishhNa mR ^ iga chApa sushobhi hastam.h | bhUmistha chakra dharaNodga jalandharasya kaNThagna mAbhaja jalandhara harasvarUpam.h ||

https://shaivam.org/scripture/English-Script/152/maheshvara-murtham-dhyana-shlokas

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: