Sivamurtham 2


Chandrasekhara.

Dhyana Slokas of these Five Siva Murthams.

cha.ndra shekharar

abhaya varada hastam.h saumya shR ^ i.ngAra bhAvam.h vipula vadana netram.h chandra biMbA.nga mauLim.h | R ^ ijutanu samapAdasthAnakam.h vidrumApam.h hariNa parashu pANim.h padmapIThoparistham.h ||

umA maheshvarar

dhavaLApa sukhAsana sannihitam.h mR ^ iga DiMbaka Ta.nka varAbhayadam.h | sumukham.h paramutpaladhR ^ ik.h varadam.h umayA sahitam.h praNamAmi bhavam.h ||

naTarAjar

ekAsyantu chaturbhujam.h trinayanam.h vAmetu dhurdhUrakam.h chandram.h patra shikhi prasArita karam.h chordhvam.h padam.h kuJNchitam.h | savye svastika kuNDalam.h damarukam.h ga.ngAbhayepipradam.h vande kIrNajaTam.h naTeshamanisham.h hyapasmAra dehesthitam.h ||

tripurAri

raktApam.h paripUrNa chandravadanam.h kR ^ ishhNam.h mR ^ igam.h kArmukam.h vAme savyakare sharaJNcha tathatam.h Ta.nkaJNcha devyAyutam.h | ga.ngAchandra kalAdharam.h hariviriJNchAdyaissadA sevitam.h hAsairdagdha puratrayam.h tribhuvanAdhIsham.h purArim.h bhaje ||

jalandarAri

raktApam.h ugra gamanam.h trivilochanAbhayam.h Ta.nkAsi kR ^ ishhNa mR ^ iga chApa sushobhi hastam.h | bhUmistha chakra dharaNodga jalandharasya kaNThagna mAbhaja jalandhara harasvarUpam.h ||

https://shaivam.org/scripture/English-Script/152/maheshvara-murtham-dhyana-shlokas

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: