Tamils were an advanced civilization when the Western civilization was in its infancy.

The date of Tamil Sangam  has been pushed back by about 20,000 years, consequent to the finding of fresh evidence at Poompuhar,Tamil Nadu.

 

Kurinji Flower listed in Tamil poem
N Native Shrub Photo: Rajan Medhekar Common name: Kurinji, Kurunji, Neelakurinji • Hindi: कुरिंजी Kurinji • Tamil: நீலக்குரிஞ்சி Neelakkurinji Botanical name: Strobilanthes kunthiana Family: Acanthaceae (Acanthus family)

 

 

Image Credit.http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Kurinji.html

 

Even this is not correct as there is a site in Chennai, Tamil Nadu, India which is dated about a Million Years!

Million Year Old Tamil Site

Tami language is believed to have been founded by Lord Shiva and nurtured by Lord Subrahmanya and sage Agastya.

Shiva is reported to have written the first Grammar book in Tamil , which deals with personal aspect of Life, called Agam., Iraiyanar Agap Porul.(Matters of the Heart)

This book has been lost in the sands of Time.

Then came Agathiyam by Sage Agastya.

Even this was lost during a  great Tsunami.

Later came the Tholkaappiyam,which is now regarded as the first book in Tamil.

This deals with Tamil Grammar and Tamils life.

Land mass was divided into Five parts and each has been assigned area,based on climate and each has been ascribed with flora and fauna.

Each area has been assigned specific  specific style of Living.

Life was categorized into two parts.

Personal and social.

Love comes under the category of personal, Agam, meaning that which relates to heart.

Tamil Sangam literature speak on both Agam and Puram (social)

Kurinjippaatu , is  a part of Pathinenkeeezh kanakku( anthology of Eighteen)

This was written by Kapilar under Agam Cassification

This poem list Ninety Nine Flowers in One Poem!

This gives one a fair idea about how our ancestors were familiar with Plant taxonomy.

As a matter of record the taxonomy more or less matches with what is being practiced today and in some cases our version is better in terms of Classification of Plants.

I shall be writing on this in detail.

Vedic Literature also speaks of this classification and a detailed article follows.

Please read my article on Sanatana Dharma Botany.

No to the List of Flowers in Kurinjippaatu by Kapilar.

‘வள் இதழ்
ஒண் செங் காந்தள், ஆம்பல், அனிச்சம்,
தண் கயக் குவளை, குறிஞ்சி, வெட்சி,
செங் கொடுவேரி, தேமா, மணிச்சிகை,
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ், கூவிளம்,  65
எரி புரை எறுழம், சுள்ளி, கூவிரம்,
வடவனம், வாகை, வான் பூங் குடசம்,
எருவை, செருவிளை, மணிப் பூங் கருவிளை,
பயினி, வானி, பல் இணர்க் குரவம்,
பசும்பிடி, வகுளம், பல் இணர்க் காயா,  70
விரி மலர் ஆவிரை, வேரல், சூரல்,
குரீஇப் பூளை, குறுநறுங் கண்ணி,
குருகிலை, மருதம், விரி பூங் கோங்கம்,
போங்கம், திலகம், தேங் கமழ் பாதிரி,
செருந்தி, அதிரல், பெருந் தண் சண்பகம்,  75
கரந்தை, குளவி, கடி கமழ் கலி மா,
தில்லை, பாலை, கல் இவர் முல்லை,
குல்லை, பிடவம், சிறுமாரோடம்,
வாழை, வள்ளி, நீள் நறு நெய்தல்,
தாழை, தளவம், முள் தாள் தாமரை,  80
ஞாழல், மௌவல், நறுந் தண் கொகுடி,
சேடல், செம்மல், சிறுசெங்குரலி,
கோடல், கைதை, கொங்கு முதிர் நறு வழை,
காஞ்சி, மணிக் குலைக் கள் கமழ் நெய்தல்,
பாங்கர், மராஅம், பல் பூந் தணக்கம்,  85
ஈங்கை, இலவம், தூங்கு இணர்க் கொன்றை,
அடும்பு, அமர் ஆத்தி, நெடுங் கொடி அவரை,
பகன்றை, பலாசம், பல் பூம் பிண்டி,
வஞ்சி, பித்திகம், சிந்துவாரம்,
தும்பை, துழாஅய், சுடர்ப் பூந் தோன்றி,  90
நந்தி, நறவம், நறும் புன்னாகம்,
பாரம், பீரம், பைங் குருக்கத்தி,
ஆரம், காழ்வை, கடி இரும் புன்னை,
நரந்தம், நாகம், நள்ளிருள் நாறி,
மா இருங் குருந்தும், வேங்கையும், பிறவும்,  95
அரக்கு விரித்தன்ன பரு ஏர்அம் புழகுடன்,

For images of flowers please refer the Link.

https://karkanirka.org/2009/04/23/99tamilflowers_index/

An excellent site.

You may visit the following Link as well

https://karkanirka.org/2009/04/23/99tamilflowers_fotosource/

 

Note on Tamil Literature.

The Sangam period is the period in the history of ancient southern India (known as the Tamilakam) spanning from c. 300 BCE to 300 CE. This collection contains 2381 poems composed by 473 poets, some 102 of whom remain anonymous. The period during which these poems were composed is called the Sangam period, referring to the prevalent Sangam legends claiming literary academies lasting thousands of years, giving the name to the corpus of literature. Sangam literature is primarily secular, dealing with everyday themes in a Tamilakam context…..

The poems belonging to Sangam literature were composed by Tamil poets, both men and women, from various professions and classes of society. These poems were later collected into various anthologies, edited, and with colophons added by anthologists and annotators around 1000 AD..

Sangam poems falls into two categories: the ‘inner field’ (Agam – அகம்), and the ‘outer field'(Puram – புறம்) as described even in the first available Tamil grammar, the Tolkappiyam.

The ‘inner field’ topics refer to personal or human aspects, such as love and sexual relationships, and are dealt with in a metaphorical and abstract manner. The ‘outer field’ topics discuss all other aspects of human experience such as heroism, valour, ethics, benevolence, philanthropy, social life, and customs.

The available literature from this period was categorized and compiled in the 10th century into two categories based roughly on chronology. The categories are: Pathinenmaelkanakku (The Major Eighteen Anthology Series; பதினெண்மேல்கணக்கு) comprisingEṭṭuttokai (The Eight Anthologies ;எட்டுத்தொகை) and the Pattupattu (Ten Idylls; பத்துப்பாட்டு) and Pathinenkilkanakku (The Minor Eighteen Anthology Series;பதினெண்கீழ்கணக்கு

This is in addition to the Five Epics

Cilappatikāram (“The Tale of an Anklet”) 

Manimekalai is a 5th-century Buddhist epic created by Sithalai Sathanar during the 5th century. 

Cīvaka Cintāmaṇi, an epic of the 10th century CE was written by Thiruthakka Thevar, a Jain monk. 

Kuṇṭalakēci is now lost, but quotations from it and found from references used by authors who had access to the classic.

Vaḷaiyāpati is another lost work, although it is unclear whether it is a Buddhist or Jain.

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.