Kshatriya Rajput Gotras North India List


I have written on the Gotras of Brahmins. Here is a List of Gotras of North India with name of Kula Devta,Family Deity. ‘ Suryavanshi UP & Uttranchal Kashyap Chandika Raghuvanshi UP, Bihar, Raj,MP Kashyap,Vasistha Kalika Nimivansha Bihar Vasishtha Chandika Nagvanshi Jharkhand, Orissa,MP Kashyap Chandika Gohil Vansha Gujarat, Rajasthan Kashyap Vanmata Rathore Bihar, Rajasthan Kashyap,…… Continue reading Kshatriya Rajput Gotras North India List