Ganesh Chaturthi Puja Mantra Details Text Procedure 1


The Procedure for performing Vigneswara/Ganesa┬áPuja. Ganesh Chaturthi falls on the 5th of September,2016. Madhyahna Ganesha Puja Time = 11:04 to 13:31 Duration = 2 Hours 26 Mins On 4th, Time to Avoid Moon Sighting = 18:54 to 20:34 Duration = 1 Hour 39 Mins On 5th, Time to Avoid Moon Sighting = 09:06 to 21:14… Continue reading Ganesh Chaturthi Puja Mantra Details Text Procedure 1

Ganesh Chaturthi Pooja Detaills in Full Part 2


Mamopaartha, Samastha Duritha Kshayathwara, Sri Parameswara Preethyartham, Sube Sobane Muhurththe, Aadhya Brahmanah,

Dwwediya Paraarthe, Swetha Varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Astavikum Sathithame,Kaliyuge,PradhamaePadhe,Jambooth Dweepe,Bharata Varshe,Bharaatk Kande,Mero: Dakshine Parswe Sahapthe,Aswin Varthamane,Vyaavarike,Prabhavaateenaam, Shasti yaah,

Samvathsaraanam,Madhye,Nandana Naama Samvathsare,Dakshinaayane,Varsha Ritau,Kanyaa Maase,Sukla Pakshe,Chathurthyaam,Subathithau,Bowma Vaasara Yukthaayaam,Swathi Nakshatra Yukthyayaam,