ராமர் சோழ குலத்தவர்


அதை இரண்டாம் தலை நகராக நியமித்து அரசாண்டார்.அவர் கட்டிய கோயில் திருவெள்ளரை யில் உள்ளது