ரத சப்தமி பீஷம அஷ்டமி மந்திரங்கள்


தலையில் மூன்று எருக்கு இலைகளுடன சிறிது அக் ஷ தை சேர்த்து ஸ்நானம் செய்யவும்.
ஸ்னானம் செய்யும்போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகங்கள்.