பூம்புகார் காலம் 11000 ஆண்டுகளுக்கு முன்


இவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், புகார் நகர் சுமார் 11000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பது உறுதி செய்யப் பட்டது.

Sangam Tamils Prepared Biriyani Used Barbeque

Karikal Chozhan and Kallanai,Grand Anicut.

Porunaraatrupadai describes,among others,the feast hosted by Karikal Chozhan.

He hosted a feast,which included ‘ஊன் சோறு ‘

This is the modern Mutton Biriyani.

Also he used Barbecue method to cook meat,by stringing meat in an iron rod and roasted it by indirect Fire.

Lemuria Historical Proof.


  References in Malaysian, Indonesian History speak of a tie with Tamils as also the Tamil Literature from as  early as The Sangam Period. I have provided some links for one to proceed ‘The anomalies of the Mammal fauna of Madagascar can best be explained by supposing that anterior to the existence of Africa in its present shape, a…… Continue reading Lemuria Historical Proof.