பூம்புகார் காலம் 11000 ஆண்டுகளுக்கு முன்


இவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், புகார் நகர் சுமார் 11000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பது உறுதி செய்யப் பட்டது.