நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் பற்றிக் கூறும் ரிக் வேத மந்திரங்கள்


நியூட்டனின் இயக்க விதிகளையும் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ரிக் வேத மந்திரங்களையும், இங்கு பதிவு செய்கின்றேன்.

நியூட்டனின் இயக்க விதிகள்.
 
1.ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் அல்லது வெளிப்புற சக்தியால் செயல்படாவிட்டால், நிலையான வேகத்தில் தொடர்ந்து நகரும்.
2.இரண்டாவது சட்டம்: F = ma. ஒரு பொருளின் மீது f சக்திகளின் திசையன் தொகை பொருளின் முடுக்க a ஆல் பெருக்கப்படும் அந்த பொருளின் வெகுஜன m க்கு சமம்.
3.ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருளில் ஒரு சக்தியைச் செலுத்தும்போது, இரண்டாவது பொருள் ஒரே நேரத்தில் அதே சக்தியை முதல் பொருள் அளவிலும் எதிர் திசையிலும் செலுத்துகிறது.

இயக்க விதிகள் குறித்த ரிக் வேத மந்திரங்கள்.
சூரியன் பூமியையும் பிற கிரகங்களையும் ஈர்ப்பின் மூலம் கட்டி, ஒரு பயிற்சியாளர் புதிதாக பயிற்சி பெற்ற குதிரைகளை தனது ஆட்சியைப் பிடித்துக் கொண்டு தன்னைச் சுற்றி நகர்த்துவது போல் அவற்றைச் சுற்றி நகர்த்துகிறார்.”
முதலாவது ரிக்வேதம் 10.149.1.கிரகங்கள் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன என்று வலியுறுத்தும் வேதங்களில் உள்ள பல மந்திரங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். அது கூறுகிறது:
இந்த மந்திரத்தில்,
சவிதா = சூரியன்
யந்த்ரை = தலைமுடி வழியாக
பிரிதிவீம் = பூமி
Aramnaat = உறவுகள்
த்யாயாம் ஆண்டஹத் = வானத்திலும் மற்ற கிரகங்கள்
அட்டூர்ட் = உடைக்க முடியாதது
பதம் = வைத்திருக்கிறது
அஸ்வம் Iv அஸ்வத்= குதிரைகளைப் போல.

இரண்டாவது ஒரு ரிக்வேதம் 8.12.28 கிரகத்தின் இந்த இயக்கத்தை விவரிக்கிறது
“எல்லா கிரகங்களும் நிலையானதாக இருக்கின்றன, ஏனென்றால் அவை ஈர்ப்பு காரணமாக சூரியனை நெருங்கும்போது, நெருக்கமாக வரும் வேகம் விகிதாசாரமாக அதிகரிக்கிறது.”
இந்த மந்திரத்தில்,
யதா தே = அவர்கள் போது
ஹர்யதா = ஈர்ப்பின் மூலம் நெருங்கி வா
ஹரி = நெருக்கம்
Vaavridhate = விகிதாசாரமாக அதிகரிக்கிறது
Divedive = தொடர்ச்சியாக
விஷ்வ புவனி = உலக கிரகங்கள்
அடிட்டே = இறுதியில்
யேமயர் = நிலையானதாக இருங்கள்
(சூரியனைப் பற்றிய குறிப்பு இந்த மந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இந்த சுக்தாவில் உள்ள மீதமுள்ள மந்திரங்களிலிருந்து வருகிறது).

மந்திரம் தெளிவாகக் கூறுகிறது:
1. சூரியனைச் சுற்றியுள்ள கிரகங்களின் இயக்கம் வட்டமானது அல்ல, சூரியன் கிரகங்கள் நகரும் மைய சக்தியாக இருந்தாலும் (முந்தைய மந்திரத்தைப் பார்க்கவும் 10.149.1)

  1. கிரகங்களின் இயக்கம் என்பது கிரகங்களின் வேகம் கிரகத்திற்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான தூரத்துடன் தலைகீழ் உறவில் உள்ளது.
    நியூட்டனின் இரண்டாவது விதியின் உதவியுடன் எளிதாகக் காட்டலாம், ஒரு நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதையில் சூரியனைச் சுற்றி வரும் ஒரு கிரகத்திற்கு, சூரியனுடன் ‘ஆர்’ தூரம் மற்றும் நீளம் ‘ஆர்’ மற்றும் எந்த நிலையான அச்சுக்கும் இடையில் தயாரிக்கப்பட்ட கோணம் ‘θ’, எந்த நொடியிலும், பின்வருவது உண்மை
    மேலே இருந்து, சூரியனுக்கும் கிரகத்திற்கும் இடையிலான சதுர தூரத்தின் உற்பத்தியின் வழித்தோன்றல் மற்றும் கோணத்தின் மாற்றத்தின் வீதம் θ, நேரத்தைப் பொறுத்தவரை பூஜ்ஜியமாகும் என்பதை எளிதாகக் காட்டலாம். இதனால் பின்வரும் உறவு பெறப்படுகிறது (ஒரு மாறிலியாக h உடன்)

மேலே உள்ள உறவு கோண வேகத்தை பாதுகாப்பதைத் தவிர வேறில்லை, இது மத்திய விசைகள் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளில் காணப்படுகிறது! நீங்கள் கோண வேகத்தை நேரியல் வேகத்துடன் மாற்றினால் – அது 8.12.28 என்ற வேத மந்திரம் வலியுறுத்தும் அதே கொள்கைக்கு சரியாக வழிவகுக்கிறது-கிரகங்களின் வேகம் சூரியனில் இருந்து தூரத்துடன் நேர்மாறாக தொடர்புடையது!
மேற்கோள்கள்.
வேதங்களும் கிரகங்களின் இயக்கமும்
மேலும் வசனங்களுக்கு பின்வரும் இணைப்பைப் பார்க்கவும்.
ரிக் வேதமும் இயக்கமும்

இக்கட்டுரையின் ஆங்கில மூலம்

Join 7,484 other followers

18 Million Views ,11 Million Readers,8686 Articles

%d bloggers like this: