ముగ్గురు విష్ణువులు


వైదిక కోణం నుండి విష్ణువు పురుషుడు మరియు నారాయణుడి కంటే భిన్నంగా ఉంటాడు.

పురుష సూక్తంలో వివరించిన విధంగా పురుషుడు సత్యానికి విశ్వరూపం కాగా, నారాయణుడు విశ్వాన్ని పరిపాలించే సూత్రమే,

నర అయన, మానవులు అనుసరించవలసిన మార్గము.

వైదిక కోణం నుండి విష్ణువు పురుషుడు మరియు నారాయణుడి కంటే భిన్నంగా ఉంటాడు.

పురుష సూక్తంలో వివరించిన విధంగా పురుషుడు సత్యానికి విశ్వరూపం కాగా, నారాయణుడు విశ్వాన్ని పరిపాలించే సూత్రమే,

నర అయన, మానవులు అనుసరించవలసిన మార్గము.

అందువల్ల భూమికి ప్రిహ్వి అనే పేరు వచ్చింది.

గౌడియా వైష్ణవం, విష్ణువులలో మూడు కోణాలు, లేదా ముగ్గురు విష్ణువులు ఉన్నారనే అభిప్రాయం ఉంది.

సర్వోన్నత దేవుడు మహావిష్ణువు.

దీనికి సాంఖ్యం యొక్క మహత్ తత్వము ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.

మహత్ నుండి పురుషుడి వరకు, ప్రాకృతి, అహంకారము, మూడు గుణాలు, బుద్ధి, ఐదు తన్మాత్రములు, పంచభూతములు, కర్మ యొక్క ఐదు అవయవాలు, జ్ఞానము యొక్క ఐదు అవయవాలు వంటి పరిణామ సూత్రాలను సాంఖ్య విపులంగా వివరిస్తుంది

బ్లాగును అనుసరించండి

Enter your mail to get the latest to your inbox, delivered weekly.

విష్ణువు యొక్క మూల రూపం గర్భోదకసాయి విష్ణువు.

ఈ రూపం విశ్వం యొక్క సృష్టి రూపంలో ఉంది.

మూడవది, క్షీరోదకసాయి విష్ణువు, ప్రతి ప్రాణి యొక్క హృదయంలో ఉన్న అన్ని విశ్వాలలో సర్వవ్యాపకమైన సూపర్ సౌల్ గా వ్యాపించి, పరమాత్మ అని పిలువబడ్డాడు. అతను పరమాణువులలో కూడా ఉంటాడు. యోగంలో ధ్యానం యొక్క నిజమైన వస్తువు పరమాత్మ. వాటిని ఎరిగిన వారెవరైనా భౌతిక చిక్కుముడి నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు

ఇంగ్లిష్ లో నా వ్యాసం

,
%d bloggers like this: