அபிராமி அந்தாதி விளக்கம் சொற்பொழிவு பாடல்கள் 1- 3


எனது அபிராமி அந்தாதி வகுப்பின் live ஒலிப்பதிவு.வகுப்பில் சேர Whatsup +919480591538.

அபிராமி அந்தாதி விளக்கம் 1- 3 வரிகள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: