ஶ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ஸ்லோகம் 49 50 விளக்கம்

Thirumukkoodal Appan. Image

Sloka 49, 50 Vishnu Sahasranama Explained

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrit   |
Manoharo Jitakrodho Veerabahur Vidaaranah   

Vishnu as Bhagwan My Apple Podcast

Sri Vishnu Sahasranama Classes OnLine


Will be Conducting Classes on Vishnu Sahasranama with meaning. Class will be conducted in English. Detailed Philosophical implications will be explained. Eight Classes per Month.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: