ஶ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ஸ்லோகம் 49 50 விளக்கம்

Thirumukkoodal Appan. Image

Sloka 49, 50 Vishnu Sahasranama Explained

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrit   |
Manoharo Jitakrodho Veerabahur Vidaaranah   

Vishnu as Bhagwan My Apple Podcast

Sri Vishnu Sahasranama Classes OnLine


Will be Conducting Classes on Vishnu Sahasranama with meaning.

Class will be conducted in English.

Detailed Philosophical implications will be explained.

Eight Classes per Month.

%d bloggers like this: