விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ விஷ்ணு சகஸ்ரநாம ஸ்லோகங்கள் 40- 44 தமிழ் சொற்பொழிவு


Vishnu Sahasranama Slokas 40- 44 meaning

Santana Dharma and Russia Part 1


The roots of Santana Dharma in Russia can be traced back to the 18th century when the Russian Empire expanded towards the south and started to interact with Indian traders and travelers. During this time, the Russian elite showed a keen interest in Indian Vedas, religious texts written in Sanskrit, and started to learn about…

Russian Influence on India,India Part of Bharatha Varsha


According to a research paper by a Russian researcher on the history of the world, it was Russia that gave the Vedas, Vimanas, philosophy, and sciences to the world, not India. The author of the paper suggests that the Vedas were composed in the Arctic, and Shiva and his son Ganesha traveled through the western…

விஷ்ணு ஸூக்தம் அர்த்தம் ,பொருளுரை .


ரிக் வேதத்தில் விஷ்ணு பல இடங்களில் துதிக்கப்படுகிறார் . ஆனால் முழுமையாக ஐந்து ஆறு துதிகள் மட்டும் முழமையாக கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன . அவற்றின் தொகுப்பே இப்போது நாம் துதிக்கப் பயன் படுத்தும் விஷ்ணு ஸூக்தம் .     ஓம் விஷ்ணோர்னுகம்’ வீர்யா’ணி ப்ரவோ’சம் யஃ பார்தி’வானி விமமே ராஜாக்ம்’ஸி யோ அஸ்க’பாயதுத்த’ரக்‍ம் ஸதஸ்தம்’ விசக்ரமாணஸ்த்ரேதோரு’காயோ . ய : -எவர் ,யார் ,   பார்த்திவானி ரஜாம்சி -இப்புவியையும் ,அதனில் உள்ள அனைத்தையும் ,…

ஶ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ஶ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ஆன்லைன் வகுப்புகள்


WhatsApp +91 94805 91538 ஶ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் , ஶ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இந்த மகாமந்திரங்களை, ஆன்லைனில், விளக்கத்துடன் நடத்தி க்கொண்டிருக்கிறேன், ஆங்கிலத்தில் .வாசகர்களின் கருத்துக்களுக்கு இணங்க இந்த வகுப்புகளை தமிழிலும் நடத்த முடிவு செய்திருக்கிறேன்.

நாராயண ஸூக்தம் பொருளுரை பொழிப்புரை


  நாராயண ஸூக்தம் தைத்ரீய ஆரண்யகம் ,4.10.13.   ஓம் || ஸஹஸ்ரஶீர்’ஷம் தேவம் விஶ்வாக்ஷம்’ விஶ்வஶம்’புவம் | விஶ்வம்’னாராய’ணம் தேவமக்ஷரம்’ பரமம் பதம் | ” சகஸ்ர சீர்ஷம் -ஆயிரக்கணக்கான (எண்ணற்ற )தலைகளை உடையவரும் , தேவம் –ஒளிமிகுந்த தலைவனும் , விச்வாக்ஷம் -அனைத்தையும் பார்த்துக்கொண்டிருப்பவரும் , விஸ்வ சம்புவம் -அனைத்துலகும் ஏற்படக் காரணமானவரும்,,மன்கலலத்தைச் செய்பவரும் , விஸ்வம்-உலகனைத்தும் இருந்து, விரிந்து பரந்தவரும் , அக்ஷரம் -அழிவற்றவரும் , பரமம் பதம் -அனைத்திற்கும் மேற்பட்டு மேலான நிலையில் உள்ளவரும் , நாராயணம் தேவம்…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: