ரத சப்தமி பீஷம அஷ்டமி மந்திரங்கள்

Bhishma at his death bed Kurukshetra war.image

Pithamaha Bhishma was born as Devavrata for Shantanu of Puru /Kuru Dynasty and Ganga Devi. Bhishma never married and remained celibate because he promised his father’s would be father in-law that he would never lay claim to the kingdom because that was the condition Shatanu’s lover , Satyavati ‘s father imposed to permit his daughter to marry Shantanu..By remaining celibate Bhishma ensured that he would have no children who might lay claim to the kingdom.For this noble act, Devavrata was blessed by Devas ,calling him ‘ one who has done the impossible, Bhishma ‘.Bhishma remained as the Patriarch of the Kuru Dynasty, standing by the side of step mother Satyavathi and helped the dynasty. He left his mortal coil in the Mahabharat Battle,postponing his death from Dakshinayana to Uttarayan. This day occurs during the Shukla Sapthami in Makara Maasa( around first week of February,)

As Bhishma had no descendants it is ordained that people are to remember him and perform Tharpana and head bath on this day. People who lost their father are to perform Tharpana.Others are to take bath by keeping Arka Patra,Erukku Leaf,three on the head two each on each soldier( total Seven leaves) ,keep Akshata on the head and take head bath. No meals at night. Only light tiffin is permitted. No garlic and onion and of course no meat.

இன்று காலையில் ஏழு எருக்க இலைகள் பச்சரிசி, அருகம் புல் மஞ்சள் பொடி பசுஞ்சாணி ஆகியவற்றை தலையில் வைத்துக்கொண்டு கிழக்கு நோக்கி கீழ் கண்ட மந்திரம் சொல்லி ஸ்நானம் செய்வதால் ஏழு பிறவிகளில்  செய்த பாபம்  அகலும்.

Ratha Sapthami Mantra Procedure.

रथसप्तमी स्नान – अर्घ्य मंत्राः
सप्त सप्ति प्रिये देवि सप्त लोक प्रदीपिके।
सप्त जन्मार्जितं पापं हर सप्तमि सत्वरम्।। 1
यद्यत् सर्वं कृतं पापं मया सप्तसु जन्मसु।
तन्मे शोकं च मोहं च माकरी हन्तु सप्तमी।। 2
नौमि सप्तमि देवि त्वां सर्व लोकैक मातरम्।
सप्तार्क पत्र स्नानेन मम पापं व्यपोहय।। 3

इति स्नात्वा अर्घ्यं दद्यात्

सप्त सप्ति रथ स्थान सप्त लोक प्रदीपक।
सप्तम्या सह देव त्वं गृहाणार्घ्यं दिवाकर।। 4
दिवाकराय नमः अर्घ्यं समर्पयामि।

ரத ஸப்தமி ஸ்னான அர்க்ய மந்த்ரம்.

ஸப்த ஸப்தி ப்ரியே தேவி ஸப்த லோகைக தீபிகே
ஸப்த ஜன்மார்ஜிதாம் பாபம் ஹரஸப்தமி ஸத்வரம்

யத் யத் கர்ம க்ருதம் பாபம் மயா ஸப்தஸு ஜன்மஸு
தன்மே ரோகம் சோகம் ச மாகரி ஹந்து ஸப்தமீ

நெளமி ஸப்தமி  தேவி த்வாம் ஸப்தலோகைக மாதரம்
ஸப்த  அர்க பத்ர ஸ்நானேன மம பாபம்வ்யபோஹய

மடி வஸ்த்ரம் உடுத்தி நெற்றிக்கு  இட்டுகொண்டு  ஸங்கல்பம் செய்துகொண்டு  ரத ஸப்தமி ஸ்நானாங்கம் அர்கிய ப்ரதானம் கரிஷ்யே என்று சொல்லி  கீழ் கண்டமந்திரம் சொல்லி நீரால் ஸூர்யனுக்கு அர்கியம் விட வேண்டும்.

ஸப்த ஸப்தி ரதாரூட ஸப்த லோக ப்ரகாசக
திவாகர  க்ருஹாணார்க்கியம் ஸப்தம்யாம் ஜ்யோஷிதாம் பதே

திவாகராய நம: இதமர்க்கியம்  இதமர்க்கியம், இதமர்க்கியம். Rathaspathami

This is the day, Sun turns from Southern hemisphere toward the North.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: