நன் மகன் பெற ,மரண பிசாசு பயம் நீங்க விசேஷ ருத்ர மந்திரங்கள்


 

கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கள் ஸ்ரீ ருத்ரத்தில் இருந்து தொகுக்கப் பட்டவை .

 

Lord Siva.Image.jpg.
Lord Siva.

 

மறைந்திருக்கும் இம்மந்திரங்கள் ருத்ர கலபார்ணவத்தில் இருந்து எடுக்கப் பட்டுள்ளன..

 

மிகுந்த பலனைக் கொடுக்கும் இந்த மந்திரங்களை ஒழுக்கத்துடன் ஜபித்தால் பலன் நிச்சயம் .

 

மந்திரங்கள் சொல்லும் விதத்தை எனது மற்றைய பதிவுகளில் காண்க.

 

தேவையான மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை 45 நாட்கள் ஜபிக்கவும்.

 

நைவேத்யம் -பருப்புக்கஞ்சி ( செய் முறை எனது மற்றைய பதிவில் .

 

நல்ல மகனைப் பெற .

 

சரத் சந்த்ரப்ரகாசேன வபுஷா சீதளத்யுதிம்

 

த்யாயேத் சிம்ஹாஸனாநீந  முமையா சஹிதம் சிவம்

 

நீலக்ரீவாய .

 

கொடிய ஜ்வரம், பேய் பிசாசு பீடித்தலை அகற்ற .

 

சந்த்ரரர்த்த மௌலிம்காலாரிம் வியால யஞ்யோபோவீதினம்

ஜ்வலத் பாவக சங்காஸம் த்யாயேத் தேவம் த்ரிலோசனம்.

 

பரமேஸ்வரா

 

பகைவரை அழிக்க , பகைவர் என்பது காமம் ,பெருந்தீனி உண்பது ,பாவத்தை செய்வது .

 

உத்யத் பாஸ்கர கோடிப் பிரகாசம்

 

ஆதீப்த தஹன மூர்த்தானம்

 

பீஷன புஜங்க பூஷம்

 

த்யாயேத் விவிதாயுதம் ருத்ரம் .

 

அகால மரணத்தைத் தவிர்க்க .

 

ஸ்மேராரனம்சந்த்ரகலா வதம்சம்

 

கங்காதரம் சைலசுதா சஹாயம்

 

த்ரிலோசனம் பஸ்ம  புஜங்க பூஷணம்

 

த்யாயேத் பசூனாம் பத்தி மீசிதாரம்

 

 

By Ramanis blog

Retired Senior Management Professional. Lectures on Indian Philosophy,Hinduism, Comparative Religions. Researching Philosophy, Religion. Free lance Writer.Blogger,Tedex Speaker

1 comment

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.